הסכם למשתמש קצה בתוכנת טלרקורדר הקלטת שיחות

חשוב! אנא קרא בקפידה: הסכם רישוי זה למשתמש קצה בתוכנה (End-User License Agreement) [להלן:”הסכם רישוי”] הוא הסכם חוקי בינך לבין מונו פרו בע”מ [להלן:”מונו פרו”]. הסכם רישוי זה מפרט את התנאים שעל פיהם תהיה רשאי להשתמש בתוכנת טלקורדר להקלטת שיחות טלפון, שיחות טלפון סלולרי ושיחות בחלל החדר למחשב אישי [להלן: “התוכנה”]. אנא קרא אותו בקפידה לפני התקנת התוכנה, מכיוון שאם תקליק “אני מסכים” או תביע את הסכמתך להסכם רישוי זה בצורה אחרת, הדבר יהווה הסכמה מצדך להיות מחויב על פי תנאיו. במידה ואינך מסכים לכל התנאים בהסכם רישוי זה (או אינך יכול לעמוד בהם) אל תתקין, תעתיק או תשתמש בתוכנה.

לצורך הסכם רישוי זה,הגדרת התוכנה כוללת את קוד התוכנה (Object code),הנתונים, מאגרי הנתונים (Database), מבני הנתונים (Datastructures) הכלולים בתוכנה כחלק בלתי נפרד ממנה, ואת כל החומר המודפס הקשור אליה, התיעוד המקוון או האלקטרוני, והאמצעים החומריים המשמשים לשעתוק או להפצה של כל האמור לעיל.

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות לזכויות יוצרים,וכן באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני. ניתן לך רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.
1. הענקת רשיון
התקנה ושימוש– מונו פרו מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, וכן את הזכות להתקין ולהשתמש בתוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם החומרה ומערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.
גיבוי- הנך רשאי לעשות העתקים מקבצי האודיו אותם מייצרת התוכנה במהלך הקלטת השיחה למטרות גיבוי וארכיון אולם אינך רשאי להעתיק או לשכפל את התוכנה עצמה.

2.בעלות בתוכנה
ביחסים בינך לבין מונו פרו, מונו פרו מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולכל עתקים וחלקים של התוכנה, בין אם נכללו בתוכנה אחרת או שולבו עם תוכנה אחרת ובין אם לאו, לרבות זכויות בעלות וקניין בלעדיות, למעט אלו שהוענקו על פי הסכם רישוי זה.

3.הגבלות על שימוש
שימור התראות- אינך רשאי להסיר או לשנות התראות בדבר זכויות יוצרים, זיהוי מוצר, או התראות והודעות אחרות על כל עותק של התוכנה.
הפצה- אינך רשאי לגבות תשלום בעבור הפצת עותקים של התוכנה לצד שלישי.

הנדסה לאחור (Reverse Engineering) דה-קומפילציה (decompilation)- פירוק התוכנה למרכיבים (disassembly). אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לצד שלישי) לבצע הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק התוכנה למרכיבים או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד התוכנה, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק התוכנה או של כל קבצים או תרגומים הנכללים בתוכנה או נוצרים על ידה, מלבד ורק במידה שפעילות כאמור מותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף הגבלה כאמור.
שינוי-אינך רשאי לשנות, להתאים או לתרגם את התוכנה, לכלול אותה בתוך תוכנה אחרת או לשלב אותה עם תוכנה אחרת, או ליצור כל תוצר נגזר המתבסס על כל חלק של התוכנה לרבות, אך מבלי להגביל, כל מאגר נתונים הנכלל בתוכנה, הנך מסכים שלא להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כל דבר מהאמור לעיל.

השכרה.

אינך רשאי להשכיר, להחכיר או להשאיל את התוכנה, וכן אינך רשאי להשתמש בתוכנה כדי לספק שירותים כגון: השכרת שירותים משותפת (Timesharing), ביצוע עבודות מיקור -חוץ (Outsourcing) או מתן שירותים למחשבים אחרים (Hosting), וכן אינך רשאי להשתמש בתוכנה כדי לפעול בתור לשכת שירות (service bureau) או ספק שירות יישום (application service provider) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב. כמו כן אינך רשאי להתיר לאחרים להשתמש בתוכנה לתועלת צד שלישי כלשהו.

שירותי תמיכה– מונו פרו עשויה לספק לך שירותי תמיכה הקשורים לתוכנה (להלן: “שירותי תמיכה”).השימוש בשירותי תמיכה כפוף למסמכי המדיניות ולתכניות של מונו פרו המתוארים בתיעוד העומד לרשותך באתר האינטרנט של טלרקורדר ו/או בחומר אחר המסופק על ידי מונו פרו. כל קוד תוכנה משלים הניתן לך כחלק משירותי התמיכה ייחשב לחלק מהתוכנה ויהיה כפוף לתנאים ולהוראות של הסכם רישוי זה. מונו פרו תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר. מונו פרו לא תשתמש במידע טכני כאמור באופן שיזהה אותך באופן אישי.

עמידה בחוקים רלוונטיים.
עליך לפעול בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימוש בתוכנה ובכלל זה כל החוקים הנוגעים להקלטת שיחות, האזנות סתר וכד’. אין ברישיון זה בכדי להתיר או לאסור על ביצוע הקלטת שיחות והשימוש בתוכנת ההקלטה בהתאם לחוקים הרלוונטיים הנו על אחריות המשתמש בלבד.
לידיעתך, במדינת ישראל: חוק האזנות סתר, התשל”ט-1979 ” מגדיר האזנת סתר” כ”האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה”. כלומר, האזנה לשיחת הזולת, קליטה או העתקה של שיחת הזולת באמצעות מכשיר, ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה .

רכיב חומרה.
השימוש בתוכנה לצורך ביצוע הקלטת שיחות דורש שילוב עם חמרה רלוונטית.
התוכנה מותרת לשימוש בשילוב רכיב חומרת טלרקורדר מקורי בלבד.

.4 סיום
הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך. עם סיום ההסכם כאמור עליך להפסיק לאלתר כל שימוש בתוכנה ולהחזיר או להשמיד את כל עותקי התוכנה וחלקיה (בין אם נערכו בהם שינויים או נכללו בתוכנה אחרת או שולבו עמה ובין אם לאו) ולאשר למונו פרו כי כך אמנם נעשה. מלבד הענקת הרישיון הנכללת בסעיף 1 לעיל, תנאי הסכם הרישיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות מונו פרו בגין הפרת הסכם רישוי זה, וכל הסעדים האחרים ימשיכו לעמוד לרשותה בין אם הסתיים הרישיון ובין אם לאו.

מונו פרו רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא,להגביל,למנוע,לשנות או לבטל את כל או חלק מהפונקציונליות או מתוכן התוכנה ללא הודעה מראש. מונו פרו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק תמיכת שרת לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה שתופסק תמיכת שרת כאמור, אתה תהיה רשאי להמשיך להשתמש בתוכנה כפי שהותר לך על פי הסכם רישוי זה, ואולם חלק ניכר מהפונקציונליות של התוכנה ייגרע. המשך רישיון זה תלוי בכך שבעל הרישיון יקבל את השיפורים בתוכנה, התיקונים, ההתאמות או ההסבות לגרסאות עדכניות יותר של התוכנה או כל שינויים אחרים בתוכנה שמונו פרו תבחר לבצע.

.5 זכויות יוצרים
כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הנם בבעלות מונו פרו או ספקיה. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם רישוי זה יהיו שמורות למונו פרו.

6. מגבלות יצוא
הנך מצהיר ומאשר שאינך אזרח או תושב של מדינה כלשהי שעליה חלות מגבלות יצוא של ישראל. הנך מסכים שלא לייצא או לפעול ליצוא חוזר או להרשות יצוא או יצוא חוזר של התוכנה או כל טכנולוגיה או מידע הכלולים בתוכנה או של כל תוצר הנובע מהתוכנה, טכנולוגיה או מידע כאמור, לכל מדינה, אדם, ישות או משתמש הכפוף להגבלות היצוא של ישראל.

השארת תגובה