תעודת אחריות למוצר  הקלטת שיחות TelRecorder

לקוח/ה יקר/ה,
אנו מודים לך על שבחרת לרכוש את מוצר הקלטת שיחות של חברת טלרקורדר.
תוקף תעודת אחריות זו היא ל 12 חודשים מתאריך הקניה ובכפוף לתנאי האחריות המפורטים להלן.
1.אחריות זו הינה בתוקף רק כשהיא חתומה ע”י מפיץ מורשה, צרוף חשבונית קניה, ועל המכשיר מודבקת המדבקה של TelRecorder, ובכפוף למשלוח הספח הרצ”ב למשרדנו ברח’ יוחנן הסנדלר 2 כפר סבא,ת.ד. 2025 כפר סבא
מיקוד 4464102,בתוך 30 יום מתאריך הרכישה.
2.התיקונים יתבצעו במעבדתנו, עלות משלוח המכשיר אינה כלולה באחריות זו, על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון או לשולחו למעבדה, המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
3.אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
א) הקלקול נגרם ע”י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
ב) שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא.
ג) קלקול עקב כוח עליון (לרבות שריפה, מים,נוזלים,פגיעת ברק,מכת חשמל,כניסת גוף זר,חרקים וכיו”ב).
ד) חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.
ה) המכשיר תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע”י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
ו)בכל מקרה בו נעשה ניסיון לפתוח את המכשיר, ע”י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
ז) האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.

במקרה של תקלה: יש לנתק את המכשיר מקו הטלפון או השפופרת, עליך לוודא שהתקלה לא במכשיר הטלפון או במחשב. פנה לתחנת השירות הקרובה או לחנות בה רכשת את המכשיר, בצירוף תעודת אחריות חתומה וחשבונית הקניה.
האחריות על תקינות המכשיר אינה כוללת שרות תמיכה טכנית, עדכוני גרסאות, הדרכה ושירות שנתי.
לגבי תנאי התמיכה טכנית ושירות שנתי,אנא עיינו בטופס המצורף בנפרד.

משלוח/מסירה/חתימה על ספח תעודה האחריות, מהווה אישורך לתנאי הרכישה המפורטים בגב תעודת האחריות זו.
יש לקרוא בעיון את תנאי הרכישה!

________________________ ______________________
תאריך הקניה חתימה וחותמת החנות
ספח תעודת אחריות

יש לשלוח ספח זה למונו פרו בע”מ
רח’ יוחנן הסנדלר 2, כפר סבא,ת.ד. 2025 כפר סבא מיקוד 4464102,
בתוך 30 יום מתאריך הרכישה.

משלוח ספח תעודת האחריות מהווה אישור להסכמתך לתנאי הרכישה המפורטים בגב תעודת האחר

תנאי רכישה ושימוש למוצר TelRecorder
לקוח/ה יקר/ה,
מערכת הטלרקורדר משמשת להקלטת שיחות.
הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי הרכישה והשימוש במערכת.ספח תעודת האחריות המצורף, משמש אישור לכך
שקראת את התנאים והינך מסכים להם.

כללי:
חוק האזנות סתר, התשל”ט-1979 ” מגדיר האזנת סתר” כ”האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה”.
כלומר, האזנה לשיחת הזולת,קליטה או העתקה של שיחת הזולת באמצעות מכשיר, ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה .

תנאי הרכישה וגבולות האחריות של חברת מונו פרו בע”מ/הספק/המוכר/המתקין או כל נציג אחר הפועל מטעם הספק
ובאישורו (להלן “הספק”)
.1 בהתקנת התוכנה במחשב הנך נדרש לאשר את הסכם הרישוי למשתמש.
.2 עמידה בחוקים רלוונטיים. עליך לפעול בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימוש בתוכנה ובכלל זה כל החוקים הנוגעים להקלטת שיחות, האזנות סתר וכד’. אין ברשיון זה בכדי להתיר או לאסור על ביצוע הקלטת שיחות והשימוש בתוכנת ההקלטה בהתאם לחוקים הרלוונטיים הינו על אחריות המשתמש בלבד.
.3 אחריות מוגבלת מלבד כפי שנקבע במפורש בהסכם הרישוי, הספק מסיר מעליו במפורש כל אחריות אחרת בגין התוכנה. ככל שהחוק מתיר, התוכנה ניתנת ‘כפי שהיא’ (“AS IS”) ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או
משתמעת, לרבות מבלי להגביל, אחריות משתמעת לסחירות המוצר או השירות או לכשירותם למטרה מסוימת או
לצורך מסוים. לא ניתנת אחריות כנגד הפרעה בהנאתך מהמידע או כנגד הפרה. הספק אינו מתחייב שהתוכנה
תהיה נקייה מפגמים, שהשימוש בה יהיה נטול הפרעות, שהשימוש על ידך בתוכנה יהיה נקי משגיאות, או שתקבל
תוצאות משביעות רצון. הספק אינו אחראי לדיוק של התוכנה או לדיוק תוצאות המופקות ממנה. הספק אינו אחראי
ולא ישא בכל חבות לגבי חומרה, תוכנה או פריטים אחרים, או לכל שירות הניתן על ידי כל אדם מלבד נציג מוסמך
של הספק.מלבד כל אחריות שניתנה במפורש בהסכם הרישוי, הסיכון הנובע משימוש בתוכנה או מביצועי התוכנה
או הקשור לאיכות, ביצוע ודיוק משביעים רצון של התוכנה יהיה כולו על אחריותך.
.4 חבות מוגבלת ככל שמתיר החוק הרלוונטי, הספק וכל עובדיו, מנהליו, נושאי המשרה בו, ספקיו והחברות הקשורות
אליו, לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים, בגין כל נזקים מיוחדים, נלווים,עקיפים או נובעים (לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים בגין הפסד רווחי עסקים, הפרעה למהלך עסקים, אובדן מידע עסקי, שיבוש או אובדן נתונים, עלות השגת סחורות, טכנולוגיה או שירותים חליפיים) הקשורים לתוכנה או לשירותי התמיכה, גם אם הספק קיבל הודעה על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור. כל אחריות של הספק בגין התוכנה או ביצועיה או פגמים בה, על פי כל אחריות, רשלנות, הלכת חבות מוחלטת או הלכה אחרת, תהיה מוגבלת אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה, או אם הספק יקבע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי החלפה כאמור היא סעד שאינו הולם או שאינו מעשי, הבאת הסכם זה לידי סיום.
היה וייקבע על ידי בית משפט בפסק-דין חלוט, סופי ובלתי ניתן לערעור שהשימוש בתוכנה על ידך מהווה הפרה של
זכויות קניין רוחני השייכות לצד שלישי, תעמוד לספק הבחירה, מבלי שאתה תחויב בעלויות כלשהן, בין (א) להשיג
עבורך רשיון שיאפשר לך להמשיך להשתמש בתוכנה,(ב) להחליף את התוכנה בתוכנה שוות-ערך במהותה,או (ג)
לסיים הסכם רישוי זה ללא חבות נוספת של כל צד כלפי משנהו. האמור לעיל יבוא במקום כל אחריות לאי-הפרה,
המוגבלת בזאת.
.5 ניתנת בזאת הסכמתך לצרף ולשמור את פרטיך למאגר לקוחותינו.משמעות הדבר היא כי נוכל לפנות אליך
בדיוור ישיר או בטלפון ולהציע לך עדכוני תוכנה, מבצעים ייחודיים והטבות שונות. בכל עת תוכל/י לבקש כי שמך
יוסר מרשימתנו.
.6 האחריות על תקינות המכשיר אינה כוללת שרות תמיכה טכנית, עדכוני גרסאות, הדרכה ושירות שנתי.
לגבי תנאי התמיכה טכנית ושירות שנתי, אנא עיינו בטופס המצורף בנפרד.
.7 משלוח/מסירה/חתימה על ספח התעודה המצורף מהווה אישור להסכמתך לתנאי הרכישה המפורטים לעיל.

חתימת הלקוח:__________________

השארת תגובה